Creating ສົນທະນາ:ບໍ່​ນ້ຳຮ້ອນບ້ານນ້ຳ​ເກິ່ງ

Jump to navigation Jump to search

ເຕືອນ: ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ທຸກໆຄົນຈະເຫັນທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດການແກ້ໄຂໃດໆ. ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ສ້າງບັນຊີ, ການແກ້ໄຂຂອງທ່ານຈະຖືວ່າແມ່ນຂອງຜູ້ໃຊ້ຄົນນັ້ນແທນ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີປະໂຫຍດອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງນຳກັນ.

ກະລຸນາ ເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆ ການປະກອນສ່ວນ ຕໍ່ laopedia ອາດຖືກ ດັດແກ້, ປ່ຽນແປງ, ຫຼື ລຶບ ໂດຍ ຜູ້ປະກອບສ່ວນອື່ນ. ຖ້າ ທ່ານ ບໍ່ປະສົງ ໃຫ້ ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ຂຽນ ຖືກດັດແກ້ ຫຼື ແຈກຢາຍ ອີກ ຕາມຊອບໃຈ, ທ່ານ ບໍ່ຄວນ ຂຽນຢູ່ນີ້.
ທ່ານ ຈະຕ້ອງ ສັນຍາອີກວ່າ, ທ່ານ ຂຽນມັນຂຶ້ນມາເອງ ຫຼື ກ່າຍມັນມາຈາກ ໂດເມນ ສາທາລະນະ ຫຼື ສິ່ງບໍ່ເສຍຄ່າ ຄ້າຍຄືກັນ. (ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດ ທີ່ Laopedia:ລິຂະສິດ). ກະລຸນາ ຢ່າ ສົ່ງສິ່ງທີ່່ ຖືກສະຫງວນ ລິຂະສິດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ!

ຍົກເລີກ ວິທີແກ້ໄຂ (ເປີດໃນວິນໂດໃໝ່)