ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ຈາກ laopedia
Jump to navigation Jump to search

ກາໝາຍ[ແກ້ໄຂ]

ກາໝາຍ ກະຊວງ ຕສ.jpg

ກາໝາຍກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້
ຮວງເຂົ້າ ໃບເຂົ້າ ແລະ ຣິບບິນ(ໂບສີແດງ): ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແມ່ນກົງຈັກໜື່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊີ່ງຢູ່ໃນສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງໝາຍກາຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ພື້ນຂາວລາຍຈຸດສີຟ້າ: ເສັ້ນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຈາກຈຸດໜື່ງໄປຍັງອີກຈຸດໜື່ງປຽບດັ່ງອິນເຕີເນັດ, ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ແລະ ຮູບກ໋ອງປຽບເໝືອນເຕັກໂນໂລຊີລະບົບກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ບລ໋ອກເຊນ Blockchain ທີ່ເປັນຂໍ້ກຳນົດຮຼບແບບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ສື່ສານລະຫວ່າງເຄືອງຄອມພິວເຕີ(Protocal) ຊະນິດໜື່ງ ທີ່ກຳລັງເປັນເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກ 4.0
ຊິບ: ຫົວໃຈຫຼັກທີ່ເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການໃນທຸກອຸປະກອນທັນສະໃໝ ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສີ່ງ ລະບົບປັນຍາປະດິດ (Artificial-intelligent) ລະບົບສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່(Big Data) ລະບົບກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ (Blockchain) ແລະ ອີກຫຼາຍສີ່ງສຳຄັນຂອງລະບົບດິຈິຕອນ
ກົງຈັກ: ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ
ສັນຍານຄື້ນ: ການສື່ສານ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ[ແກ້ໄຂ]

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ "ກຕສ" ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ "Ministry of Technology and Communications" "MTC" ແມ່ນກົງຈັກໜື່ງຂອງລັດຖະບານ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ[ແກ້ໄຂ]

ໜ້າທີ່[ແກ້ໄຂ]

 1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ, ມະຕິ ແລະ ນິຕິກຳຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຂະແໜງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ;
 4. ສ້າງ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມ ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ, ອັດຕາຄ່າບໍລິການ, ການດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ໄປສະນີໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບໍລິການຢ່າງທົ່ວເຖີງ ແລະ ລົງສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫລື ເຂດບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານ, ກວດກາຕິດຕາມຄຸນະພາບ ຂອງອຸປະກອນໂທລະຄົມ, ລະບົບບໍລິການໄປສະນີ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບອິນເຕີເນັດ, ລະບົບການບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້;
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ຈັດສັນ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ; ຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ແລະ ສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີ່ລາວເປັນພາຄີ;
 8. ພັດທະນາ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ມີມາດຕະຖານດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບຕົວເມືອງທັນສະໄໝ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາກລັດ, ລະບົບເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຂໍ້ມູນພາກລັດ, ລະບົບປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຢັ້ງຢືນຕົວຕົນດິຈິຕອນ, ລະບົບບໍລິຫານຫ້ອງການ, ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ລະບົບບໍລິການລັດດິຈິຕອນ ແລະ ລະບົບບໍລິການສັງຄົມທີ່ທັນສະໄໝອື່ນໆ
 9. ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ, ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍເປັນແກນກາງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ;
 10. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮັບປະກັນລະບົບເຄື່ອຂ່າາຍອິນເຕີເນັດ ພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບົບສູນຂໍ້ມູນຂອງປະເທດ ເພື່ອບໍລິການຮັບຝາກຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ;
 12. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາການຖ່າຍທອດ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ; ຄົ້ນຄ້ວາການປະກອບທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ການລົງທືນໃນການພັດທະນາ ດ້ານອຸດສາຫະກຳຮາດແວ, ຊອບແວ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ; ເຜີຍແພ່ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳຕ່າງໆເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງອື່ນໆ ແລະ ຂອງຕົນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ
 13. ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສ້າງຫຼັກສູດ, ຕຳລາການຮຽນ, ການສອນ ແລະຝຶກອົບຮົມ, ຈັດພິມປື້ມຕຳລາ, ເອກະສານວິຊາສະເພາະ, ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາສ້າງລະບົບພາຫະນະ-ເຕັກນິກຮັບໃຊ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງ ແລະ ຝຶກອັບຮົມດ້ານຄວາມຮຼ້ວິຊາການ; ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານຄວາມຮຼ້ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ,ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພາກສ່ວນວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
 14. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂະແໜງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບປະສິດຕິພາບຂອງການປະຕິບັດງານ, ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
 15. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງດ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກຳໜົດຕຳແໜ່ງງານ ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະກາານສື່ສານ ຂອງຂະແໜງການສາຍຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບ; ຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອັບຮົມ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 16. ກຳນົົດແຜນເຄື່ອນໄຫວ ລວມທັງແຜນການລົງທືນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງລວມເອົາແຜນປະຈຳເດືອນ, ງວດ, ປີ, 5ປີ, ແຜນການໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ; ສ້າງແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງກະຊວງ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ; ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ປະເທດຊາດ;
 17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຂອບເຂດສິດ[ແກ້ໄຂ]

 1. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນໃນທົ່ວຂະແໜງການຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ໂດຍມີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດຕົກລັງບັນຫາ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ;
 3. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼື ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານ;
 4. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະຄວາມປອດໄພໄຊເບີຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການສື່ສານ;
 5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳບັນດາກົດໝາຍເຕັກນິກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 6. ກວດກາດ້ານເຕັກນິກ, ຢັ້ງຢືນກວດກາ, ກວດສອບ, ທົດສອບ, ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ເຕັດໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືການສະເໜີຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ອອກ, ຕໍ່, ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນແຜນນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກອຸປະກອນ ແລະ ຊອບແວ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປັບໄໝ ຫຼື ຮອງຟ້ອງຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
 9. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອຸປະກອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນ, ລະບົບບໍລິການລັດດິຈິຕອນ e-Service, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໄປສະນີ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ຮາດແວ, ຊອບແວ, ໂປຣແກມເທີງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການສື່ສານທີ່ນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ;
 10. ດັດສົມອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າປັບໄໝຄ່າບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 11. ປະສານສົມທົບກັບຂະໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການກະທຳຄວາມຜິດທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ;
 12. ໃຊ້ມາດຕະການປຸກລະດົມທຸກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄປສະນີ, ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອຮັບໃຊ້ສະຖານະການສຸກເສີນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ, ເພື່ອແກ້ໄຂໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສີດຕິພາບ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
 13. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ, ອົງການ, ບັນດກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼືສຳມະນາທາງວິຊາການ;
 14. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ້ ຂອງສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 15. ພົວພັນ, ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ໄປສະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼືຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກຳໜົດໄວ້;
 16. ສະເນີແຜນງົບປະມານ, ສ້າງແຜນງົບປະມານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແລະດັດແກ່ງົບປະມານຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້;
 17. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້;
 18. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ[ແກ້ໄຂ]

 1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
 3. ກົມກວດກາ;
 4. ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ;
 5. ກົມໄປສະນີ;
 6. ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ;
 7. ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ;
 8. ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ;
 9. ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ;
 10. ອົງການດັດສົມຄົມມະນາຄົມ;
 11. ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ;
 12. ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ;
 13. ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ;
 14. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ;
 15. ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.